Home>Contact Us

Contact Us


    Kokusai Kogyo Co., Ltd. E-mail : info_overseas@kk-grp.jp
    Head Office: Shinjuku Front Tower
    21-1, Kita-Shinjuku 2-chome, Shinjukuku,
    Tokyo, Japan 169-0074